Ve své činnosti spolek ZEM-DOM z.s. navazuje na principy civilní ochrany a obrany a jeho hlavním účelem je osvětová, publikační a vzdělávací činnost v oblasti občanské svépomoci, prevence kriminality, zvládání a přípravě občanů na mimořádné události a součinnost a spolupráce členů spolku při zajištění ochrany měkkých cílů, bezpečnosti a obrany státu.

ZEM-DOM z.s. usiluje o naplnění cílů Koncepce přípravy občanů k obraně státu (vydané Ministerstvem obrany v roce 2013) a související platné legislativy, především zákona č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) a zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti usiluje spolek o legislativní ukotvení své působnosti jako tzv. „branně-bezpečnostního spolku“ pod záštitou státu a úzkou spoluprací s ministerstvy vnitra a ministerstvem obrany při zajišťování ochrany obyvatel (v domovské obci) i bezpečnosti státu.


PROJEKTY

 

BEZPEČNÁ ZEM

Projekt zaměřený především na civilní ochranu a spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému a místním zastupitelstvem při zajišťování civilní ochrany v obci resp. kraji.

www.bezpecnazem.org

 
     
 

ZEMSKÁ DOMOBRANA

Projekt zaměřený především na civilní obranu, branné aktivity a přípravu občanů k zajištění bezpečnosti státu, ve spolupráci s ministerstvy obrany a vnitra.

www.zemskadomobrana.org

 
     
 

DOMOBRANECKÝ OBCHOD

Ve spolupráci s hlavním partnerem dp-czechia s.r.o. možnost zakoupení označení stejnokrojů a dalšího vybavení (nejen) pro členy spolku ZEM-DOM z.s..

www.domobchod.org