Stanovy spolku jsou, dle §214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) základním dokumentem, nezbytným pro založení i další činnost spolku. Stanovy obsahují minimálně informace o názvu a sídlu spolku, účel a aktivity spolku, určení statutárního orgánu, práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení, jak jim budou práva a povinnosti vznikat či zanikat.

Společně se založením spolku ZEM-DOM z.s., ke dni 25.11.2017, byly sepsány stanovy spolku platné dodnes. V březnu roku 2019 však proběhla změna ve struktuře spolku, spojená s ustanovením spolkových odborných divizí a v září 2019 proběhla změna ve vedení spolku. Tyto změny vyžadují i změnu znění stanov spolku. Nové stanovy spolku, platné ke dni 21.9.2019, byly schváleny na jednání členské schůze spolku dne 20.9.2019.

STANOVY PLATNÉ (ke dni 21.9.2019)